Dobol fumigátor 10 g insekticídna dymovnica

Kód tovaru: 413 EAN: 413
Dobol fumigátor 10 g insekticídna dymovnica
Kód tovaru: 413 EAN: 413

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu. Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. Účinná látka: cyfenotrín 72 g/kg Dávkovanie Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol - 10 g) 0 - 25 m2 (25 - 65 m3) Lietajúci hmyz (1 Dobol - 10 ) 35 - 65 m2 (90 - 170 m3) Výhody: - oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom - nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod. - je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod. Zmes je klasifikovaná ako: Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu. STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest ---------------------------------------------------------- R41: Riziko vážneho poškodenia očí R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Cena s DPH
16.20 €
Cena bez DPH
13.50 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.