Optimal Drevofix FORTE 1kg Hnedý - koncentrát 1:6

Kód tovaru: 1125 EAN: 1125
Optimal Drevofix FORTE 1kg Hnedý - koncentrát 1:6
Kód tovaru: 1125 EAN: 1125

Optimal Drevofix FORTE 1kg Hnedý - koncentrát 1:6 Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 33m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam. Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač), drevokazným hubám (napr. drevomorka), drevozafarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo, ktoré prichádza do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. NÁVOD NA POUŽITIE: Po nariedení aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti minimálne 0,5 m od okraja viditeľného napadnutia, nahraďte ho novým; ak je napadnuté aj murivo odstráňte omietku, vyškrábte špáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetrite týmto prípravkom. VÝDATNOSŤ PRÍPRAVKU: 1kg koncentrátu na 33 m2. SKLADOVANIE: v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prípadné premrznutie prípravku neovplyvní jeho účinnosť. UPOZORNENIE: Obsahuje propikonazol a 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou na škodu. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia tiež pre farebné modifikácie. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku. ZÁRUČNÁ DOBA: Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní skladovacích podmienok. NEBEZPEČENSTVO: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, PRVÁ POMOC: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POK0ŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P301+P330+P331 PO P0ŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. OBSAHUJE: 35 g/kg kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy; 1,17 g/kg tebukonazol; 1,17 g/kg propikonazol; 1,61 g/kg lPBC; 0,7 g/kg cypermetrín; 0,23 g/kg permethrín; 1,6 g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamín. Registračné číslo: bio/1238/D/19/CCHLP (reg v SR) TYPOVÉ OZNAČENIE: (podľa STN 49 0600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S. Biocídny výrobok Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Cena s DPH
10.97 €
Cena bez DPH
9.14 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.